fbpx

Wettelijke Kennisgeving

Dit is een vertaling. De officiële versie is Spaans om vertaalfouten te voorkomen.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli Diensten van de Informatiemaatschappij, worden gebruikers van deze Website (www.campingarenablanca.com) op de hoogte gebracht dat de identificatie van de eigenaar van de website is: CAMPING ARENA BLANCA SA, met maatschappelijke zetel te Avda. Dr Severo Ochoa, 44, 03503 Benidorm, Alicante, met CIF A03143674 (hierna “DE EIGENAAR”).

Het doel van deze website is om gratis openbare informatie te verstrekken over de diensten van toeristische accommodatie aangeboden door CAMPING ARENA BLANCA, en al het materiaal is beschermd door de wet op het auteursrecht. © CAMPING ARENA BLANCA S.A., alle rechten voorbehouden.

Het gebruik van de genoemde website verleent de voorwaarde van GEBRUIKER en houdt de aanvaarding in van alle voorwaarden die zijn opgenomen in deze juridische kennisgeving. Het gebruik van de service heeft een beperkte duur op het moment dat de gebruiker de website gebruikt.

De gebruiker moet de juridische kennisgeving aandachtig lezen in elk van de gevallen waarin hij van plan is de webpagina te gebruiken, aangezien DE EIGENAAR zich het recht voorbehoudt om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en updates aan te brengen van de informatie op deze Website, de configuratie ervan en presentatie, evenals de toegangsvoorwaarden.

Industrieel en intellectueel eigendom

De inhoud en informatie weergegeven op deze website (“de site-informatie”) is eigendom van CAMPING ARENA BLANCA S.A. en / of derden.

De website van de EIGENAAR kan verwijzingen bevatten naar geregistreerde handelsmerken, auteursrechtelijk beschermde materialen, technologieën, producten, processen of andere intellectuele eigendomsrechten van CAMPING ARENA BLANCA S.A. en derde partijen. In het bijzonder dient te worden opgemerkt dat de “CAMPING ARENA BLANCA” en het logo dat deze vertegenwoordigt, zijn geregistreerd en beschermd in het register van het Spaanse octrooi- en merkenbureau.

Als u dat deel van de inhoud van dit internet in overweging neemt, is dit van invloed op uw intellectuele en industriële eigendom. Neemt u dan alstublieft contact met ons op om het te wijzigen of te verwijderen op het e-mailadres info@campingarenablanca.com.

Toegang tot de Website impliceert geen licentie of enig recht van gebruik van de erin gepresenteerde merken, zonder voorafgaande toestemming van de EIGENAAR. De distributie, wijziging, transformatie, toewijzing, beschikbaarstelling aan het publiek en alle andere activiteiten die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan ​​door de eigenaar van de exploitatierechten, zijn verboden. Het ongeoorloofde gebruik van de materialen en informatie op de Website kan gepaard gaan met schending van de wetgeving inzake intellectuele of industriële eigendom en andere toepasselijke wetten.

Gebruik van de site

De gebruiker stemt ermee in om de website correct te gebruiken, in overeenstemming met deze wettelijke kennisgeving, de wet en andere voorwaarden, voorschriften en instructies die van toepassing zijn. De gebruiker stemt ermee in om elk apparaat, software of ander instrument dat de goede werking van onze website kan beïnvloeden, te gebruiken en geen actie te ondernemen die kan resulteren in een onevenredige of onaanvaardbare belasting van onze infrastructuur. Evenzo verbindt de gebruiker van de website zich ertoe om geen enkele robot, “volgspin” of een automatisch apparaat of handmatig proces te gebruiken om de pagina’s waaruit onze website bestaat te monitoren of te kopiëren zonder de uitdrukkelijke toestemming van een bevoegde vertegenwoordiger van de EIGENAAR (bovengenoemde verbintenis). wordt beschouwd als verleend in het geval van monitoringacties die worden uitgevoerd door de standaardtechnologie van internetzoekmachines die door zoekmachines worden gebruikt om internetgebruikers naar onze pagina’s te leiden.

De gebruiker is alleen aansprakelijk jegens de EIGENAAR of aan derden voor verlies of schade die kan optreden als gevolg van een schending van deze voorwaarden.

DE EIGENAAR verleent een beperkte, niet-exclusieve en niet-overdraagbare toestemming voor een uitsluitend persoonlijk (privé) gebruik van deze site, evenals de daarin opgenomen materiële inhoud. De huidige machtiging vormt geen overdracht van het eigendomsrecht van de site, noch van de inhoud ervan, waarbij de gebruiker onderworpen is aan de volgende beperkingen van enuntiatieve aard:

Verplichting om de copyright- en eigendomsmeldingen van de EIGENAAR te behouden op alle exemplaren van de site en de inhoud ervan.
De reproductie, distributie, overdracht, opslag of wijziging van de site en de inhoud ervan is ten strengste verboden.
Het gebruik ervan voor alle soorten commerciële en non-profitorganisaties is verboden.
Elk gebruik anders dan het doel van deze website is uitdrukkelijk verboden.
In deze zin zal de Gebruiker afstand doen van het gebruik van alle materialen en informatie op deze Website voor ongeoorloofde doeleinden en uitdrukkelijk verboden zijn in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, evenals de specifieke voorwaarden die, indien van toepassing, worden ingeschakeld die in strijd zijn met de rechten en belangen van de EIGENAAR, zijn leden en / of derden, en zal hierop reageren in geval van overtreding of schending van deze verplichtingen en / of op enigerlei wijze (inclusief introductie of verspreiding). De schending van de bovenstaande beperkingen geeft de EIGENAAR het recht om alle juridische acties uit te voeren ter verdediging van hun eigendomsrechten op de Site.

De Gebruikers en, in het algemeen, degenen die van plan zijn een hyperlink tussen hun website en de OWNER’s Website op te zetten (hierna de ‘Hyperlink’), moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

Er zullen geen valse, onjuiste of onjuiste verklaringen of indicaties worden gegeven over de website van de EIGENAAR, zijn bestuurders, zijn werknemers, de webpagina’s van de Website en / of de diensten die het levert.
Er wordt niet verklaard of geïmpliceerd dat DE EIGENAAR de Hyperlink heeft geautoriseerd of dat deze op enigerlei wijze toezicht heeft gehouden of verondersteld op welke manier dan ook die wordt aangeboden of beschikbaar gesteld aan de webpagina waarop de hyperlink is gevestigd.
De webpagina waarop de hyperlink is gevestigd, bevat geen ongeoorloofde informatie of inhoud die in strijd is met de goede zeden en algemeen geaccepteerde goede gewoonten en openbare orde, en bevat ook geen inhoud die in strijd is met de rechten van derden.
DE EIGENAAR is niet verantwoordelijk voor het gebruik of de inhoud van de webpagina’s die aan deze webpagina zijn gekoppeld. De oprichting van de Hyperlink betekent in geen geval dat er relaties bestaan ​​tussen DE EIGENAAR en de eigenaar van de website waarop deze is gevestigd, noch de aanvaarding en goedkeuring door de EIGENAAR van zijn inhoud of diensten.