Wettelijke Kennisgeving

Dit is een vertaling. De officiële versie is Spaans om vertaalfouten te voorkomen.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli Diensten van de Informatiemaatschappij, worden gebruikers van deze Website (www.campingarenablanca.com) op de hoogte gebracht dat de identificatie van de eigenaar van de website is: CAMPING ARENA BLANCA SA, met maatschappelijke zetel te Avda. Dr Severo Ochoa, 44, 03503 Benidorm, Alicante, met CIF A03143674 (hierna “DE EIGENAAR”).

Het doel van deze website is om gratis openbare informatie te verstrekken over de diensten van toeristische accommodatie aangeboden door CAMPING ARENA BLANCA, en al het materiaal is beschermd door de wet op het auteursrecht. © CAMPING ARENA BLANCA S.A., alle rechten voorbehouden.

Het gebruik van de genoemde website verleent de voorwaarde van GEBRUIKER en houdt de aanvaarding in van alle voorwaarden die zijn opgenomen in deze juridische kennisgeving. Het gebruik van de service heeft een beperkte duur op het moment dat de gebruiker de website gebruikt.

De gebruiker moet de juridische kennisgeving aandachtig lezen in elk van de gevallen waarin hij van plan is de webpagina te gebruiken, aangezien DE EIGENAAR zich het recht voorbehoudt om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en updates aan te brengen van de informatie op deze Website, de configuratie ervan en presentatie, evenals de toegangsvoorwaarden.

Industrieel en intellectueel eigendom

De inhoud en informatie weergegeven op deze website (“de site-informatie”) is eigendom van CAMPING ARENA BLANCA S.A. en / of derden.

De website van de EIGENAAR kan verwijzingen bevatten naar geregistreerde handelsmerken, auteursrechtelijk beschermde materialen, technologieën, producten, processen of andere intellectuele eigendomsrechten van CAMPING ARENA BLANCA S.A. en derde partijen. In het bijzonder dient te worden opgemerkt dat de “CAMPING ARENA BLANCA” en het logo dat deze vertegenwoordigt, zijn geregistreerd en beschermd in het register van het Spaanse octrooi- en merkenbureau.

Als u dat deel van de inhoud van dit internet in overweging neemt, is dit van invloed op uw intellectuele en industriële eigendom. Neemt u dan alstublieft contact met ons op om het te wijzigen of te verwijderen op het e-mailadres info@campingarenablanca.com.

Toegang tot de Website impliceert geen licentie of enig recht van gebruik van de erin gepresenteerde merken, zonder voorafgaande toestemming van de EIGENAAR. De distributie, wijziging, transformatie, toewijzing, beschikbaarstelling aan het publiek en alle andere activiteiten die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan ​​door de eigenaar van de exploitatierechten, zijn verboden. Het ongeoorloofde gebruik van de materialen en informatie op de Website kan gepaard gaan met schending van de wetgeving inzake intellectuele of industriële eigendom en andere toepasselijke wetten.

Gebruik van de site

De gebruiker stemt ermee in om de website correct te gebruiken, in overeenstemming met deze wettelijke kennisgeving, de wet en andere voorwaarden, voorschriften en instructies die van toepassing zijn. De gebruiker stemt ermee in om elk apparaat, software of ander instrument dat de goede werking van onze website kan beïnvloeden, te gebruiken en geen actie te ondernemen die kan resulteren in een onevenredige of onaanvaardbare belasting van onze infrastructuur. Evenzo verbindt de gebruiker van de website zich ertoe om geen enkele robot, “volgspin” of een automatisch apparaat of handmatig proces te gebruiken om de pagina’s waaruit onze website bestaat te monitoren of te kopiëren zonder de uitdrukkelijke toestemming van een bevoegde vertegenwoordiger van de EIGENAAR (bovengenoemde verbintenis). wordt beschouwd als verleend in het geval van monitoringacties die worden uitgevoerd door de standaardtechnologie van internetzoekmachines die door zoekmachines worden gebruikt om internetgebruikers naar onze pagina’s te leiden.

De gebruiker is alleen aansprakelijk jegens de EIGENAAR of aan derden voor verlies of schade die kan optreden als gevolg van een schending van deze voorwaarden.

DE EIGENAAR verleent een beperkte, niet-exclusieve en niet-overdraagbare toestemming voor een uitsluitend persoonlijk (privé) gebruik van deze site, evenals de daarin opgenomen materiële inhoud. De huidige machtiging vormt geen overdracht van het eigendomsrecht van de site, noch van de inhoud ervan, waarbij de gebruiker onderworpen is aan de volgende beperkingen van enuntiatieve aard:

Verplichting om de copyright- en eigendomsmeldingen van de EIGENAAR te behouden op alle exemplaren van de site en de inhoud ervan.
De reproductie, distributie, overdracht, opslag of wijziging van de site en de inhoud ervan is ten strengste verboden.
Het gebruik ervan voor alle soorten commerciële en non-profitorganisaties is verboden.
Elk gebruik anders dan het doel van deze website is uitdrukkelijk verboden.
In deze zin zal de Gebruiker afstand doen van het gebruik van alle materialen en informatie op deze Website voor ongeoorloofde doeleinden en uitdrukkelijk verboden zijn in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, evenals de specifieke voorwaarden die, indien van toepassing, worden ingeschakeld die in strijd zijn met de rechten en belangen van de EIGENAAR, zijn leden en / of derden, en zal hierop reageren in geval van overtreding of schending van deze verplichtingen en / of op enigerlei wijze (inclusief introductie of verspreiding). De schending van de bovenstaande beperkingen geeft de EIGENAAR het recht om alle juridische acties uit te voeren ter verdediging van hun eigendomsrechten op de Site.

De Gebruikers en, in het algemeen, degenen die van plan zijn een hyperlink tussen hun website en de OWNER’s Website op te zetten (hierna de ‘Hyperlink’), moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

Er zullen geen valse, onjuiste of onjuiste verklaringen of indicaties worden gegeven over de website van de EIGENAAR, zijn bestuurders, zijn werknemers, de webpagina’s van de Website en / of de diensten die het levert.
Er wordt niet verklaard of geïmpliceerd dat DE EIGENAAR de Hyperlink heeft geautoriseerd of dat deze op enigerlei wijze toezicht heeft gehouden of verondersteld op welke manier dan ook die wordt aangeboden of beschikbaar gesteld aan de webpagina waarop de hyperlink is gevestigd.
De webpagina waarop de hyperlink is gevestigd, bevat geen ongeoorloofde informatie of inhoud die in strijd is met de goede zeden en algemeen geaccepteerde goede gewoonten en openbare orde, en bevat ook geen inhoud die in strijd is met de rechten van derden.
DE EIGENAAR is niet verantwoordelijk voor het gebruik of de inhoud van de webpagina’s die aan deze webpagina zijn gekoppeld. De oprichting van de Hyperlink betekent in geen geval dat er relaties bestaan ​​tussen DE EIGENAAR en de eigenaar van de website waarop deze is gevestigd, noch de aanvaarding en goedkeuring door de EIGENAAR van zijn inhoud of diensten.

Privacybeleid

Anoniem bladeren door webpagina’s.

De website verkrijgt en bewaart alleen de volgende informatie over de bezoekers van onze website:

De domeinnaam van de provider (PSI) en / of het IP-adres die hen toegang tot het netwerk geeft. Op deze manier kunnen we statistieken verzamelen over de landen en servers die ons web vaker bezoeken.
De datum en tijd van toegang tot onze website. Dit stelt ons in staat om de uren van de meeste instroom te achterhalen en de nodige aanpassingen door te voeren om verzadigingsproblemen tijdens onze spitsuren te voorkomen.
Het internetadres van waaruit de link naar onze website leidt. Dankzij deze gegevens kunnen we de effectiviteit kennen van de verschillende banners en links die naar onze server verwijzen, om die te verbeteren die betere resultaten bieden.
Het aantal dagelijkse bezoekers aan elke sectie. Hierdoor kunnen we de meest succesvolle gebieden kennen en de inhoud ervan verhogen en verbeteren, zodat gebruikers een bevredigender resultaat behalen.
De verkregen informatie is volledig anoniem en kan in geen geval worden geassocieerd met een specifieke en geïdentificeerde gebruiker.

Navigatie met cookies

De pagina van onze website maakt gebruik van cookies, kleine gegevensbestanden die op de computer van de gebruiker worden gegenereerd en waarmee wij de volgende informatie kunnen verkrijgen:

De datum en tijd van de laatste keer dat de gebruiker onze website heeft bezocht.
Beveiligingselementen die ingrijpen bij de controle van toegang tot gebieden waarvoor beperkingen gelden.
De gebruiker heeft de mogelijkheid om het genereren van cookies te voorkomen door de overeenkomstige optie in zijn browserprogramma te selecteren. Het bedrijf waarschuwt echter dat de deactivering van hetzelfde de goede werking van de pagina kan verhinderen.

Naleving van organieke wet nr. 15/1999 inzake bescherming van persoonsgegevens.

In overeenstemming met de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming en diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel aanvaardt de gebruiker dat de persoonlijke gegevens die zijn verstrekt op het moment van boeking, worden opgenomen in bestanden die eigendom zijn van het bedrijf. EIGENAAR, om de levering van de gevraagde diensten te vergemakkelijken, voor de correcte identificatie van gebruikers die gepersonaliseerde diensten vragen in “campingarenablanca.com”, voor het uitvoeren van statistische studies van tevredenheid van de klanten die reserveringen hebben geformuleerd in “campingarenablanca.com” “waarmee u verbeteringen in de geleverde services kunt opnemen, voor het beheer van elementaire beheertaken, en om u, per e-mail of op enige andere manier, op de hoogte te houden van nieuws en services met betrekking tot CAMPING ARENA BLANCA.

DE EIGENAAR verbindt zich ertoe te voldoen aan zijn verplichting tot geheimhouding van persoonlijke gegevens en zijn plicht om ze vertrouwelijk te behandelen, en neemt voor deze doeleinden de technische, organisatorische en veiligheidsmaatregelen die nodig zijn om hun wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang te voorkomen, in in overeenstemming met de bepalingen van de organieke wet inzake de bescherming van persoonsgegevens en andere toepasselijke wetgeving.

Elke geregistreerde gebruiker kan op elk moment gebruik maken van het recht op toegang, rectificatie en, in voorkomend geval, annulering van zijn persoonlijke gegevens, op schriftelijk verzoek gericht aan CAMPING ARENA BLANCA – CAMPING ARENA BLANCA S.A. (Vak van MARKETING). Av. Dr. Severo Ochoa, 44, 03503 of een e-mail schrijven naar info@campingarenablanca.com die in het onderwerp / onderwerp de woorden “wijziging / annulering van persoonlijke gegevens” aangeeft.

+INFO COVID-19

FlexMyRoom

Door onze diensten te contracteren, geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens over te dragen aan het bedrijf FLEXMYROOM INSURETECH, S.L., gevestigd in Benidorm (03503 – Alicante), Calle Gerona, 13, Local CA 18, en met CIF-nummer B42687616, met als enig doel uw reservering beschermen en genieten van de aangeboden diensten en verzekeringsproducten. Alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de activering van de verzekering (naam en achternaam, identiteitsnummer, postadres en contactgegevens) worden overgedragen, in ons algemeen belang. Deze entiteit zal uw persoonlijke gegevens annuleren wanneer de dienst is beëindigd en de wettelijk vastgestelde deadlines zijn gehaald. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking van de behandeling, gegevensportabiliteit en verzet tegen behandeling uitoefenen en niet worden onderworpen aan geautomatiseerde beslissingen op het e-mailadres datos@flexmyroom.com